Tel: +90 312 233 14 20|mcs@cankaya.edu.tr

Bilgi Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı

////Bilgi Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Bilgi Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2017-08-24T11:40:13+00:00

Bilgi teknolojilerinin ve sistemlerinin yaygın kullanımı, devlet kurumları ve özel sektörler için bu alanda tecrübeli kişileri barındırma ihtiyacı yaratmıştır. Bilgi teknolojileri yüksek lisans programı tüm disiplinlerden mezun olanlar için fırsat sağlamaktadır. Hedef başvuru adayları arasında bu alanda tecrübeli olup altyapılarını zenginleştirmek isteyen kişiler veya henüz kariyerinin başında olup iyi bir başlangıç yapmak isteyen kişiler vardır.

Programın uygulanışı ve tamamlanması için gerekli asgari şartlar şu şekildedir:

 

 • Bilgi Teknolojileri Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla üç yarıyıldır, az az iki yarıyıldır.

 

 • Ders Yükümlülükleri:
  • Bilgi Teknolojileri Tezsiz yüksek lisans programında öğrenci toplamı otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile seminer/proje dersi almalıdır. Bu 10 dersin 3’ü aşağıdaki tabloda verilen Zorunlu Dersler olmak üzere kalan 7’si yine aşağıdaki tabloda verilen Seçmeli Derslerden ve/veya Matematik-Bilgisayar Bölümü dışında başka bölümlerin verdiği dersler arasından seçilecektir. Bölüm dışından alınacak derslerin danışman onayından geçmesi zorunludur.
  • Seminer/Proje Dersi: Öğrenciler, seminer/proje dersi kapsamında bir seminer ödevi/projesi hazırlamak ve dersin alındığı yarıyıl sonunda bu ödevi/projeyi sunmak zorundadır. Öğrenciler, dönem seminer/proje dersine Matematik-Bilgisayar Anabilim Dalı tarafından belirtilen yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı rapor vermek zorundadır.
  • Ayrıca, Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere, öğrenci tezsiz yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, Matematik-Bilgisayar Anabilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, en çok üç lisans dersi alabilir.
  • Öğrenci, Matematik-Bilgisayar Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla, izlediği ders yüküne sayılmak üzere, Çankaya Üniversitesi dışındaki üniversitelerden lisansüstü dersler alabilir. Bu derslerin sayısı üçü geçemez.
 • Bilgi Teknolojileri Tezsiz yüksek lisans programında, Matematik-Bilgisayar Anabilim Dalı her öğrenci için ders seçiminde danışmanlık yapacak bir öğretim elemanını birinci yarıyılın kayıt döneminde belirler. Öğrencinin alacağı derslerin saptanması ve kayıt işlemleri danışmanınca yürütülür.

 

Zorunlu Dersler
Ders Kodu Ders Adı Kredi Ders İçeriği
IT 525 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 3 İş hayatında kullanılan bilişim sistemlerindeki prensipler ve kavramlar, bilişim sistemlerinin işyerinde etkisi, şirket uygulamaları, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, hukuki, profesyönel ve etik konuları, proje yönetimi
IT 526 Nesne Tabanlı Programlama 3 0 3 Programlaya giriş, ilişkisel ve mantiksal islemler, koşullu yapı, modüler program tasarımı, nesne, sınıf, kalıtım ve çok şekillilik temel kavramları
IT 535 Veritabanı Yönetim Sistemleri 3 0 3 Veritabanı sistemlerine giriş, veri depolamada ve almada sorunlar, veri tanımlaması, ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri, tablolar, sorgular, ilişkiler, varlık-ilişki modeli, yapılandırılmış sorgu dili, fonksiyonel bağımlılık, normalleştirme

 

Seçmeli Dersler (Aşağıdaki derslerden yedisi)
Ders Kodu   Ders Adı Kredi Ders İçeriği
IT 518 Bilgisayar Ağları ve İletişim 3 0 3 Veri haberleşmesinin temelleri, bilgisayar ağları, ISO/OSI temel referans modeli, yönlendirme, akış kontrolu, tıkanıklık kontrolu, TCP/IP protokolleri, veri yolları, internet, üst seviye protokoller.
IT 527 Veri Yapıları İlkeleri 3 0 3 İlkel veri yapıları, ikili ve ondalık sayılar, gerçel sayılar, karakter dizgileri, bilginin hafıza gösterimi. İki ve çoklu boyutlu diziler. Yapı, yığın, tekrarlama, kuyruklar ve listeler. Sıralama, arama ve grafikler.
IT 533 İleri Programlama 3 0 3 Yapısal problem çözme ve yukarıdan aşağı analiz sürecleri. Programlama dilleri kullanarak çözüm algoritmaları tasarlama ve gerçekleştirme. Control yapıları, veri türleri, girdi/çıktı, program yapıları ve fonksiyonlar.
IT 537 Bulanık Sistemler 3 0 3 Bulanık kümeler ve bunların üstündeki temel operasyonlar, bulanık ilişkiler ve genişletme ilkeleri, dilsel değişkenler ve eğer-ise kuralları, bulanık mantık ve yaklaşıklık düşüncesi, bulanık kural tabanlı ve bulanık çıkarım motorları, bulanıklaştırıcılar ve açıklayıcılar. Doğrusal olmayan bulanık eşleştiriciler, bulanık sistemlerin yaklaştıma özellikleri, girdi/çıktı verisinde bulanık sistem tasarımı, adapte olan ve olmayan bulanık kontrol.
IT 538 Dağıtık Sistemler 3 0 3 Dağıtık sistem temelleri, uzaktan prosedür çağırma, kanal güvenliği ve erişim kontrolü, hata tahammülü, işlemler, p2p sistemler, grup iletişimi, algılayıcı ağları, yerleştirme, uyabilen uygulamalar, küme hesaplama ve sosyal ağlar.
IT 539 İleri Sistem Simülasyonu 3 0 3 Genel sistem kavramı. Ayrık ve devamlı sistemler. Durum değişkenleri. Sistem modelleme ve simülasyonu, analitik ve simülasyon modelleme tekniklerinini karşılaştırılması. Bir simülasyon sisteminin genel yapısı, olasılık hesaplamaları, isteniler olasılık dağılımda rstgele sayılar üretme. Simülasyon dilleri ve paketleri. İşlem tabanlı ve olay tabanlı simülasyonlar. Kyruk sistemleri, geçerlilik ve doğrulama. Çıktı analizi ve simülasyon sonuçlarının istatiksel gösterimi.
IT 540 Anlamsal Web Bilgi Sistemleri 3 0 3 Anlamsal Web: terimler, partiler, tarih, bileşenler, ilke ve pratikler. URI adlandırma, XML teknolojileri, XML işleme. RDF: model, söz dizimi, anlamlar, kelime tanımlama dili, veri erişimi, sorgu dilleri, standartlar ve durum çalışmaları. Web varlık bilimi (ontology): OWL ye giriş, web tabanlı varlık bilimleri, entegrasyon ve karşılıklı kullanım, OWL ve DAML. OWL pratiği, kuralları. Web servisleri, web karteli: RSS and Atom/Echo. Anlamsal web: en iyi uygulama örnekleri, yaratıcı uygulamalar, ileriye yönelik çalışmalar.
IT 544 İşletim Sistemleri Kavramları 3 0 3 Eşzamanlı programlamanın temelleri:UNIX ağırlıklı, çok görevli işletim sistemleri: ortak dışlama problemi ve kritik alanlar: semaforlar: ADA randevusu: taşıyıcılar: UNIX yapısı.

 

 

En geç Üçüncü Dönemden İtibaren
IT 592   Seminer/Proje

 

 

Ayrıntılı bilgi için Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği.

 

Örnek Senaryo
 1. Dönem
 1. Dönem
 1. Dönem
 1. Dönem
Zorunlu Ders I Zorunlu Ders III Seçmeli Ders VI
Zorunlu Ders II Seçmeli Ders III Seçmeli Ders VII
Seçmeli Ders I Seçmeli Ders IV Seminer/Proje
Seçmeli Ders II Seçmeli Ders V