Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  

Bilgi Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Bilgi teknolojilerinin ve sistemlerinin yaygın kullanımı, devlet kurumları ve özel sektörler için bu alanda tecrübeli kişileri barındırma ihtiyacı yaratmıştır. Bilgi teknolojileri yüksek lisans programı tüm disiplinlerden mezun olanlar için fırsat sağlamaktadır. Hedef başvuru adayları arasında bu alanda tecrübeli olup altyapılarını zenginleştirmek isteyen kişiler veya henüz kariyerinin başında olup iyi bir başlangıç yapmak isteyen kişiler vardır.

Programın uygulanışı ve tamamlanması için gerekli asgari şartlar şu şekildedir:

 

 • Bilgi Teknolojileri Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yıldır.Tezli yüksek lisans programında asgari süre ise üç yarıyıldır.
 • Kredili dersler ile seminer dersini başarıyla bitiren ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye tez sınavına girip tezini savunması için Matematik Anabilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile en çok iki yarıyıl ek süre verilebilir.

 

 • Ders Yükümlülükleri:
  • Bilgi Teknolojileri Tezli yüksek lisans programında öğrencitoplamı yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders ile bir seminer dersi almalıdır ve tez çalışmasını tamamlamalıdır. Bu 7 dersin 3’ü aşağıdaki tabloda verilen Zorunlu Dersler olmak üzere kalan 4’ü yine aşağıdaki tabloda verilen Seçmeli Derslerdenve/veya Matematik-Bilgisayar Bölümü dışında başka bölümlerin verdiği dersler arasından seçilecektir. Bölüm dışından alınacak derslerin danışman onayından geçmesi zorunludur. Bu dersler tamamlandıktan sonra arzu eden öğrenciler danışman onayıyla, ek dersler alabilirler. En az ders yüküne ek olarak Matematik-Bilgisayar Anabilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ek dersler alan öğrencilerin bu derslerdeki notları genel not ortalamasına katılmaz ancak not çizelgesinde belirtilir.
  • Seminer Dersi ve Tez Çalışması: Öğrenciler en geç üçüncü dönemden itibaren Yüksek Lisans Tezi, Uzmanlık Alan Dersi ve Seminer derslerini almak zorundadır.

Bilgi Teknolojileri Tezli yüksek lisans programında, Matematik-Bilgisayar Anabilim Dalı her öğrenci için birtez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Konu ve danışman önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez çalışmasının, niteliği gereği birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı eş danışman olarak Matematik-Bilgisayar Anabilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanabilir.

 • Ayrıca, Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim Yönetmeliği’nde belirtildiği üzere, öğrenci tezli yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, Matematik-Bilgisayar Anabilim Dalı’nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, en çok iki lisans dersi alabilir. Bu dersler, programın ders sayısı ve kredisi hesabında dikkate alınır.
 • Öğrenci, Matematik-Bilgisayar Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla, izlediği ders yüküne sayılmak üzere, Çankaya Üniversitesi dışındaki üniversitelerden lisansüstü dersler alabilir. Bu derslerin sayısı üçü geçemez.

 

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

Ders İçeriği

IT 525

Yönetim Bilgi Sistemleri

3 0 3

İş hayatında kullanılan bilişim sistemlerindeki prensipler ve kavramlar, bilişim sistemlerinin işyerinde etkisi, şirket uygulamaları, müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, hukuki, profesyönel ve etik konuları, proje yönetimi

IT 526

Nesne Tabanlı Programlama

3 0 3

Programlaya giriş, ilişkisel ve mantiksal islemler, koşullu yapı, modüler program tasarımı, nesne, sınıf, kalıtım ve çok şekillilik temel kavramları

IT 535

Veritabanı Yönetim Sistemleri

3 0 3

Veritabanı sistemlerine giriş, veri depolamada ve almada sorunlar, veri tanımlaması, ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri, tablolar, sorgular, ilişkiler, varlık-ilişki modeli, yapılandırılmış sorgu dili, fonksiyonel bağımlılık, normalleştirme

 

Seçmeli Dersler (Aşağıdaki derslerden dördü)

Ders Kodu

  Ders Adı

Kredi

Ders İçeriği

IT 518

Bilgisayar Ağları ve İletişim

3 0 3

Veri haberleşmesinin temelleri, bilgisayar ağları, ISO/OSI temel referans modeli, yönlendirme, akış kontrolu, tıkanıklık kontrolu, TCP/IP protokolleri, veri yolları, internet, üst seviye protokoller.

IT 527

Veri Yapıları İlkeleri

3 0 3

İlkel veri yapıları, ikili ve ondalık sayılar, gerçel sayılar, karakter dizgileri, bilginin hafıza gösterimi. İki ve çoklu boyutlu diziler. Yapı, yığın, tekrarlama, kuyruklar ve listeler. Sıralama, arama ve grafikler.

IT 533

İleri Programlama

3 0 3

Yapısal problem çözme ve yukarıdan aşağı analiz sürecleri. Programlama dilleri kullanarak çözüm algoritmaları tasarlama ve gerçekleştirme. Control yapıları, veri türleri, girdi/çıktı, program yapıları ve fonksiyonlar.

IT 537

Bulanık Sistemler

3 0 3

Bulanık kümeler ve bunların üstündeki temel operasyonlar, bulanık ilişkiler ve genişletme ilkeleri, dilsel değişkenler ve eğer-ise kuralları, bulanık mantık ve yaklaşıklık düşüncesi, bulanık kural tabanlı ve bulanık çıkarım motorları, bulanıklaştırıcılar ve açıklayıcılar. Doğrusal olmayan bulanık eşleştiriciler, bulanık sistemlerin yaklaştıma özellikleri, girdi/çıktı verisinde bulanık sistem tasarımı, adapte olan ve olmayan bulanık kontrol.

IT 538

Dağıtık Sistemler

3 0 3

Dağıtık sistem temelleri, uzaktan prosedür çağırma, kanal güvenliği ve erişim kontrolü, hata tahammülü, işlemler, p2p sistemler, grup iletişimi, algılayıcı ağları, yerleştirme, uyabilen uygulamalar, küme hesaplama ve sosyal ağlar.

IT 539

İleri Sistem Simülasyonu

3 0 3

Genel sistem kavramı. Ayrık ve devamlı sistemler. Durum değişkenleri. Sistem modelleme ve simülasyonu, analitik ve simülasyon modelleme tekniklerinini karşılaştırılması. Bir simülasyon sisteminin genel yapısı, olasılık hesaplamaları, isteniler olasılık dağılımda rstgele sayılar üretme. Simülasyon dilleri ve paketleri. İşlem tabanlı ve olay tabanlı simülasyonlar. Kyruk sistemleri, geçerlilik ve doğrulama. Çıktı analizi ve simülasyon sonuçlarının istatiksel gösterimi.

IT 540

Anlamsal Web Bilgi Sistemleri

3 0 3

Anlamsal Web: terimler, partiler, tarih, bileşenler, ilke ve pratikler. URI adlandırma, XML teknolojileri, XML işleme. RDF: model, söz dizimi, anlamlar, kelime tanımlama dili, veri erişimi, sorgu dilleri, standartlar ve durum çalışmaları. Web varlık bilimi (ontology): OWL ye giriş, web tabanlı varlık bilimleri, entegrasyon ve karşılıklı kullanım, OWL ve DAML. OWL pratiği, kuralları. Web servisleri, web karteli: RSS and Atom/Echo. Anlamsal web: en iyi uygulama örnekleri, yaratıcı uygulamalar, ileriye yönelik çalışmalar.

IT 544

İşletim Sistemleri Kavramları

3 0 3

Eşzamanlı programlamanın temelleri:UNIX ağırlıklı, çok görevli işletim sistemleri: ortak dışlama problemi ve kritik alanlar: semaforlar: ADA randevusu: taşıyıcılar: UNIX yapısı.

 

    

En geç Üçüncü Dönemden İtibaren

IT 590

  Lisansüstü Seminer

-

IT 591

  Uzmanlık Alan Dersi

-

IT 599

  Tez

-

 

 Ayrıntılı bilgi için Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği.

 

Örnek Senaryo

 1. Dönem

 

 1. Dönem

 

 1. Dönem

 

 1. Dönem

Zorunlu Ders I

 

Zorunlu Ders III

 

Uzmanlık Alan Dersi

 

Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu Ders II

 

Seçmeli Ders III

 

Yüksek Lisans Tezi

 

Yüksek Lisans Tezi

Seçmeli Ders I

 

Seçmeli Ders IV

 

 

 

 

Seçmeli Ders II

 

Seminer